JAALAN AMPUMARADAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Ampumaradan käyttöajat
Ampumaradan käyttöajoista päättää Jaalan Metsästysseura ry:n ja Länsi-Jaalan Metsästäjät ry:n edustajien muodostama ampumaratatoimikunta noudattaen ympäristöluvan, ampumarataluvan ja erillisten sopimusten ehtoja.

Ampumaradalla ampuminen on täysin kielletty 16.10. – 14.4. välisenä aikana. 15.4. – 15.10. välisenä aikana ampuminen on täysin kielletty seuraavina päivinä: maanantaisin, perjantaisin ja sunnuntaisin. Lisäksi ampuminen on kielletty 15.4. – 15.10. välisenä aikana tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 00.00 – 09.00 ja klo 21.00 – 00.00 sekä lauantaisin klo 00.00 – 09.00 ja 17.00 – 00.00.

Kullakin lajiradalla on ilmoitustaulu, jolle on merkitty kyseisen lajiradan sallitut ampuma-ajat.

Varomääräykset
Radan ympäristöluvan ja ampumarataluvan edellyttämät varomerkit, reittiopasteet, pysäköintimerkit ja aitarakenteet on pidettävä kunnossa.

Radalla liikkuvien on tarkasti noudatettava rataopasteissa annettuja ohjeita ja kieltoja. Vain merkittyjä ajo- ja kulkureittejä ja pysäköintipaikkoja saa käyttää. Ratavalleille nousu on ehdottomasti kielletty kaikkina aikoina. Jokainen radalla liikkuja on omalta osaltaan vastuussa turvallisuudesta ja ampumatoiminnan jatkumisesta Jaalan ampumaradalla.

Siivous ja jätehuolto
Rata on ammunnan jälkeen siivottava. Ampumakilpailujen ja harjoitusten aikana kertyvä jäte on lajiteltava radoilla oleviin astioihin. Hylsyt on kerättävä radan hylsyastioihin. Rikkoutuneet taulukehikot kootaan niille osoitettuun paikkaan. Mahdolliset laiteviat ja ratarakenteiden vahingoittuminen on välittömästi ilmoitettava kunkin radan vastuuhenkilölle.

Ampumaradan pitäjä
Ampumaradan pitäjät ja ampumarataluvan haltijat ovat yhteisvastuullisesti Jaalan Metsästysseura ry ja Länsi-Jaalan Metsästysseura ry. Ampumaradan toiminnasta vastaa molempien seurojen edustajien muodostama ampumaratatoimikunta. Ampumaratatoimikunnan puheenjohtajana toimii Kimmo Siltovuori, puh. +358 400 767 206, email: pihapuu1@suomi24.fi.

Ratavastaavan nimi, puhelin ja muu yhteystieto
Jaalan ampumaradan ratavastaava on Kimmo Siltovuori. Hänen puhelinnumeronsa on +358 400 767 206 ja sähköposti on pihapuu1@suomi24.fi.

Radan nimen, sijainnin ja ajo-ohjeen esilläpito
Jaalan ampumaradan osoite on Kangasmäentie 218, 47710 Jaala. Ampumaradan nimi ja sijaintitieto on Jaalan ampumaradalla kaikkien nähtävillä ilmoitustaululla.

Ratavastaavan ja valvojan oikeudet
Ampumaradan käyttäjän on pyydettäessä esitettävä ratavastaavalle selvitys oikeudestaan ampua radalla. Ampumaradan käyttäjän on noudatettava ratavastaavan määräystä keskeyttää turvallisuutta vaarantava, ampumarataluvan tai -ilmoituksen perusteella asetettujen ehtojen tai määräysten taikka järjestyssäännön vastainen toiminta ampumaradalla. Myös valvojalla on oikeus pyytää selvitys ja keskeyttää toiminta. (Ampumaratalaki 10 § 3)

Järjestyssäännön ja valvontaohjeen esilläpito
Tämä järjestyssääntö ja sitä täydentävät ratakohtaiset määräykset on sijoitettava Jaalan ampumaradan ilmoitustaululle ja lajiratojen ilmoitustauluille.

1. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava näiden järjestyssääntöjen lisäksi ratakohtaisia sääntöjä sekä niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan, sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriötä.

2. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtivat ensisijassa Jaalan ampumaradan hyväksymät tai määräämät valvojat. Valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.

3. Ampumaradalla saavat varsinaisten kilpailujen ulkopuolella harrastaa valvotusti urheiluammuntaa Jaalan Metsästysseura ry:n ja Länsi-Jaalan Metsästäjät ry:n jäsenet ja muut yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joille radan pitäjä on antanut tai antaa luvan.

4. Kilpailuun ja harjoitukseen on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa johdettaviensa tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla.

5. Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella, jolle asianomainen erityisrata on tarkoitettu. Ratalaitteiden ampuminen on ehdottomasti kielletty, ja ampuja on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon

6. Sarjatuliaseilla ampuminen on kielletty kaikilla radoilla.

7. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan kuljetuskoteloon sijoitettuna.

8. Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan.

9. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.

10. Radan teknillisiä laitteita saavat asentaa, muuntaa tai huoltaa vain ne henkilöt, jotka radan pitäjä on siihen määrännyt tai oikeuttanut.

11. Yleisö, joka seuraa kilpailuja tai harjoituksia rata-alueella voi liikkua esteettä yleisölle varatuilla alueilla ja paikoilla. Ratojen merkityille vaara-alueille meneminen on kaikilta kielletty, jollei siihen ole annettu erityistä lupaa.

12. Kuulon suojaaminen on suositeltavaa ja jokaisen terveyden kannalta välttämätöntä. Metsästysammuntalajeissa kuulosuojaimet ovat pakolliset.

13. Ampujan suositellaan käyttävän suojalaseja ammunnan aikana ja metsästysammuntalajeissa suojalasit ovat pakolliset.

14. Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

15. Ammunnan valvoja on oikeutettu poistamaan radalta ampujan, joka vaarantaa muiden ampujien turvallisuuden. Toimenpiteestä tulee tehdä ilmoitus rataa ylläpitävien seurojen johtokunnille.

16. Ampujan velvollisuus on käsitellä asianmukaisesti ammunnassa syntyneet jätteet ja kierrätykseen kelpaavat materiaalit. Rata-alueella on asianmukaiset sekajäte- ja pahvin keräyspisteet.